1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประวัติวัดป่าเจริญราช

พิมพ์

ประวัติความเป็นมาของวัดป่าเจริญราช


วัดป่าเจริญราช


๑.ประวัติความเป็นมา
    วัดป่าเจริญราชได้ถือกำเนิดจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งนำโดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ที่มุ่งหวังให้เป็นสถานที่ที่สงบและเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของพระภิกษุ และอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก วัดป่าเริ่มสร้างในปี พ.ศ.๒๕๔๔ โดยความอนุเคราะห์ของญาติธรรมท่านหนึ่งให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการชั่วคราวจำนวน ๒ ไร่ บริเวณใกล้กับหมู่บ้านเกษียณเกษตร คลอง ๑๑ ตำบล บึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในระยะเริ่มต้นได้มีการปรับพื้นที่ ขุดบ่อน้ำ และก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมชั่วคราว รวมไปถึงการก่อสร้างที่พักของพระภิกษุ โรงครัว ห้องน้ำ และปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา โดยใช้ชื่อสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่า ธรรมสถานวิมลธรรม อันมีความหมายโดยนิยามศัพท์ หมายถึงแหล่งธรรมะอันบริสุทธิ์ เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพระภิกษุ ๒ รูป และสามเณร ๒ รูป เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรมและให้การอบรมธรรมะแก่ฆราวาสผู้สนใจ หนึ่งในจำนวนพระภิกษุที่พำนักอยู่ได้แก่ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่สมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งเคารพนับถือและศรัทธา อันเป็นมูลเหตุส่วนหนึ่งในที่มาของธรรมสถาน การพำนักอยู่ของพระภิกษุและสามเณร ณ ธรรมสถานแห่งนี้ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในขณะนั้น

วัตถุประสงค์ในการตั้งธรรมสถานวิมลธรรม มีดังนี้
๑. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกฝนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการจัดทำสื่อธรรม ก่อสร้างถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ และปูชนีย-สถาน
๓. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวิถีพุทธที่สำคัญและกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาติ เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันสงกรานต์ เป็นต้น
๔. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาทุกสถาบัน ในการที่จะปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
๕. เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้สนทนาธรรม ศึกษาธรรมะ
๖. เพื่อเป็นที่พำนักสงฆ์อาพาธที่มาจากต่างจังหวัด ที่เข้ามาพักรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ ได้มีที่พักชั่วคราวในระหว่างรอผลการตรวจ หรือรักษา
อาการเจ็บป่วยต่างๆ
๗. เพื่อเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่มีป่าธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ๆ นานาพันธุ์ เพื่อเพิ่มอากาศอันบริสุทธิ์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และยังเป็นสวนป่าธรรมชาติ เป็น
ลานธรรมสำหรับพระภิกษุผู้มีความปรารถนาจะปฏิบัติธรรมในป่าธรรมชาติ
๘. เพื่อปลูกป่าสมุนไพร นำมารักษาโรคให้แก่ผู้เจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ที่ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ก็ตาม ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา

    ธรรมสถานวิมลธรรมมีคณะกรรมการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานองค์การ คณะบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประกอบด้วย พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการประจำ ที่สละเวลามาช่วยงานและกิจกรรม การดำเนินงานที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมทั้งในด้านงานบุญประเพณีตามเทศกาล การจัดอบรมปฏิบัติธรรม และการให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการของธรรมสถานวิมลธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวอาศัยปัจจัยที่ได้รับบริจาคโดยวิธีต่าง ๆ และส่วนหนึ่งจากกิจกรรมการทอดผ้าป่าและการทอดกฐินโดยกลุ่มบุคคลผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง

    ซึ่งในปีเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรม ธรรมสถานวิมลธรรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จพร้อมด้วยพระสหายมาถวายผ้าป่าสมทบทุนในการปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และภายหลังต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาทำบุญ จนกระทั่งธรรมสถานวิมลธรรมมีปัจจัยเพียงพอในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรูปแบบมูลนิธิ

    ประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิวิมลธรรม และได้รับอนุญาตจัดตั้งเลขอนุญาตที่ ต. ๗๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ มีที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ๑๒/๑๙ หมู่ ๒ คลอง ๑๑ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิวิมลธรรม มีดังนี้
๑. ส่งเสริมสนับสนุนเผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมแก่องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๓. สนับสนุนทุนในการบำรุงพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และบุคลากรของมูลนิธิ โดยอุปการะด้วยปัจจัยสี่ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่พักอาศัย และยารักษาโรค
๔. สนับสนุนการจัดทำสื่อธรรมะต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนาออกเผยแพร่ เช่น วารสาร เอกสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ CD DVD และ MP3 เป็นต้น
๕. สนับสนุนให้ทุนช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๖. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ในสังคม
๗. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนาอื่นแต่อย่างใด

    มูลนิธิวิมลธรรมได้เริ่มดำเนินกิจกรรมและเปิดประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ วันดังกล่าวจึงถูกกำหนดให้เป็นวันจัดประชุมสมัยสามัญประจำปีของมูลนิธินับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

    ต่อมาคณะสงฆ์ซึ่งอยู่จำพรรษาและปฏิบัติพุทธกิจได้มีดำริจะให้มูลนิธิวิมลธรรมมีสถานภาพเป็นวัดโดยถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้กระบวนการดำเนินกิจกรรมทางศาสนามีความชัดเจน ถูกต้อง และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงได้มีการประชุมหารือ และมีมติในคราวประชุมกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เห็นชอบในหลักการ และกำหนดใช้ชื่อว่า วัดป่าเจริญราชธรรมาราม และจัดทำหนังสือรับรองการโอนสิทธิครอบครองที่ดิน ทรัพย์สินบนที่ดิน และเงินทุนดำเนินการ พร้อมมอบหมายให้เลขานุการมูลนิธิ นางชัชชฎา เพิ่มพันธ์ ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างวัด ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้ดำเนินการตามรูปแบบคำขออนุญาตสร้างวัดที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด (ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักสงฆ์ก่อนในระหว่างรอการอนุมัติให้สร้างวัด)

    มูลนิธิวิมลธรรมได้รับแจ้งตามหนังสือประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นสำนักสงฆ์ที่ถูกต้อง (ในระหว่างดำเนินการสร้างวัด) โดยมีชื่อว่า สำนักสงฆ์วิมลธรรม ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗

    ต่อมาในภายหลังจึงได้รับหนังสืออนุมัติ อนุญาตให้สร้างวัด ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยอนุญาตให้สร้างวัดภายในกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ลงนามโดย นางบุญศรี พานะจิตต์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

    เมื่อได้รับการอนุญาตให้สร้างวัดแล้วทางคณะกรรมการได้ยื่นเรื่องขอเป็น วิสุงคามสีมา เสนอตามลำดับชั้น ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ลงรับเรื่องไว้ตามหนังสือเลขที่ ๙/๕๐ เสนอให้ใช้ชื่อว่า วัดป่าเจริญราชธรรมาราม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแจ้งผลการอนุมัติจัดตั้งวัดโดยมี ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีนามว่า วัดป่าเจริญราช

วัตถุประสงค์ของการสร้างวัดป่าเจริญราช มีดังนี้
๑. เพื่อให้เป็นสถานที่อบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่
๒. เพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมในเขตปริมณฑล และได้มีโอกาสฟังธรรมในเชิงปฏิบัติจากพระ -
ภิกษุสายพระป่า
๔. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไป และเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแนว
วิถีพุทธ
๕. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ใช้ในการรักษาโรค และเป็นเสนาสนะที่สงบเหมาะในการปฏิบัติธรรม
๖. เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุและสามเณร

    เมื่อได้รับประกาศเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วในปี ๒๕๕๑ ได้มีหนังสือเสนอขอแต่งตั้ง พระครูปลัด วีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต่อมาจึงได้รับ ตราตั้งเจ้าอาวาส จากพระราช ปริยัติยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ให้ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เลขที่ ๗/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (จากนั้น พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้เข้ารับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒)

    ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีมติที่ ๖๑๔/๒๕๕๒ อนุมัติจัดตั้งวัดป่าฯ ให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ โดยมีพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นเจ้าสำนัก

๒. ที่ดินและการใช้ประโยชน์
การพัฒนาและขยายที่ดิน
ปี พ.ศ.๒๕๔๖
- ที่ดินแปลงที่ ๑ สถานที่ก่อสร้างธรรมสถานระยะเริ่มต้น คณะกรรมการได้มีมติให้ดำเนินการจัดซื้อเป็นสมบัติของมูลนิธิวิมลธรรม ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ทำการมูล
นิธิฯ เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมหญิง โรงครัว วิหารกลางน้ำ(สิมน้ำ) และสวนสมุนไพร
ปี พ.ศ.๒๕๔๗
- ที่ดินแปลงที่ ๒ สถานที่ตั้งศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรือนพักพระภิกษุสงฆ์ และปลูกสวนป่า
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙
- ที่ดินแปลงที่ ๓ และ ๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ(สร้างด้วยไม้ชนิดเดียวกันทั้งหลัง) เรือนพักรับรองสำ -
หรับพระวิปัสสนาจารย์ และเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรมชายต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นหอฉัน(ศาลายาว) ลานกลางน้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาและใช้เป็นที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา เช่น เวียนเทียน เป็นต้น
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
- ที่ดินแปลงที่ ๕ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองไม้เพื่อสร้างโรงอุโบสถ ปลูกสวนป่า ห้องน้ำชาย/หญิง จำนวน ๒๐ ห้อง ศาลปู่ไวยทัศน์ และพระแม่ธรณี
- ที่ดินแปลงที่ ๖ สร้างเรือนพักพระอาคันตุกะ และปลูกสวนป่า
- ที่ดินแปลงที่ ๗ สร้างกุฏิกรรมฐานเดี่ยวสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง (แต่ละหลังเข้าพักได้ ๒ - ๓ ท่าน) จำนวน ๑๓ หลัง
ปี พ.ศ.๒๕๕๒
- ที่ดินแปลงที่ ๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ เป็นอาคาร ๒ ชั้น
- ที่ดินแปลงที่ ๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำหญิง ๒๐ ห้อง
ปี พ.ศ.๒๕๕๓
- ที่ดินแปลงที่ ๑๐ เป็นที่ธรณีสงฆ์ ปลูกสวนป่าธรรมชาติเพื่อเป็นที่พำนักปักกลดของพระสงฆ์

การแบ่งประโยชน์ใช้สอย
    ปัจจุบันวัดป่าเจริญราชมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๑๙ ไร่ โดยบริเวณพื้นที่ภายในวัดแบ่งตามประเภท การใช้สอยดังนี้
เขตพุทธาวาส คือ บริเวณก่อสร้างโรงอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ วิหารกลางน้ำ(สิมน้ำ) เป็นที่ประดิษฐานของพระอุปคุตและใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม
ของพระสงฆ์(ชั่วคราว) และหอระฆัง
เขตธรรมาวาส คือ บริเวณศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคาร ๓ ชั้น ชั้นล่างเป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง ชั้น ๒ สำหรับผู้ปฏิบัติที่เพิ่งเริ่มต้น(ยังไม่
เคยฝึกมาก่อน) ชั้น ๓ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว และศาลาเอนกประสงค์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะบรรยาย
เขตสังฆาวาส คือ บริเวณที่พักสงฆ์ มีกุฏิสงฆ์เดี่ยว ๘ หลัง กุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์(แฝด) หอฉัน(ศาลายาว) และเรือนพักรับรองพระอาคันตุกะสำหรับพระสงฆ์มาพำนัก
เขตสวนป่าสมุนไพรและต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่ปรับปรุงเป็นแหล่งศึกษาสมุนไพรและพันธุ์ไม้นานาชนิด วัดป่าเจริญราชได้มีนโยบายที่จะรักษาอนุรักษ์ป่าธรรมชาติและสนับสนุนการรักษาโรคด้วยสมุนไพร โดยการปลูกพันธุ์ไม้นานาชนิด ปลูกแบบป่าธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและเป็นแหล่งอากาศอันบริสุทธิ์ เป็นการสร้างสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งสวนป่า ยังเป็นที่สัปปายะเหมาะกับภิกษุสงฆ์ที่มีความประสงค์จะพำนักปักกลดแบบธรรมชาติเหมือนได้ไปธุดงค์ในป่าเขาลำเนาไพรจริง และมีประโยชน์สำหรับคนเจ็บป่วยที่จะได้รับอากาศบริสุทธิ์ ช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยอีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากรักษาด้วยพืชสมุนไพร

๓. สาธารณูปโภค
ถนน
    ถนนทางเข้าวัดป่าฯ เป็นซอยแยกจากถนนคลอง ๑๑ สายกลาง คลอง ๑๑ ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นถนนลูกรังที่ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากผ่านน้ำท่วมใหญ่ทำให้เป็นทาง รกร้าง มีหลุมบ่อ เมื่อเข้ามาตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วผู้มีจิตศรัทธาจึงได้นำรถมาเกรดและถมดินลูกรัง หิน ทราย เพื่อปรับปรุงให้ใช้งานได้เป็นระยะ ๆ ปัจจุบันถนนมีสภาพดีขึ้นมากแต่ยังไม่ได้ราดยาง

แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค
    พื้นที่แปลงแรก(๒ ไร่) เดิมเป็นที่จัดสรรในลักษณะสวนเกษตร มีบ่อน้ำใหญ่ขนาด ๕๐ ตารางวา บริเวณปลูกที่พักอาศัย ซึ่งได้ดินจากการขุดบ่อมาปรับถม ยกร่องสวนประมาณ ๕ - ๖ ร่อง สำหรับปลูกพืชต่าง ๆ และมีคันดินล้อมรอบแปลง ในขณะเดียวกันมีคูน้ำล้อมรอบและเชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด
ในระยะแรกการใช้น้ำจะได้จากคูน้ำ ซึ่งนำมากรองโดยถังกรองขนาด ๒๐๐ ลิตร คุณภาพน้ำ สามารถใช้อาบได้และใช้งานทั่วไปได้ น้ำดื่ม จะมีญาติโยมนำเข้ามาถวายเป็นระยะ ๆ และซื้อจากโรงงานผลิตน้ำดื่มในบริเวณใกล้เคียง ต่อมาเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มได้ตามเข้ามาดูสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้ว จึงได้นำน้ำดื่มมาถวายให้เป็นครั้งคราวในการจัดกิจกรรมต่างๆ

    การหาแหล่งน้ำใช้ ได้สูบจากบ่อพักของวัดและจากบ่อน้ำใหญ่ในแปลงใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า สภาพน้ำไม่ดี เปรี้ยว และขุ่น ญาติโยมได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งให้พร้อมเครื่องกรองน้ำ มีเครื่อง เพิ่มออกซิเจนให้น้ำ และบำบัดน้ำเน่าเสีย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการได้นำรถน้ำมาสนับสนุน - ๖ - เป็นครั้งคราว เพื่อสำรองไว้ในถังเก็บน้ำ

ปัจจุบันเนื่องจากทางวัดได้มีการขยายที่ดินมากขึ้น จึงมีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถนำน้ำมาใช้ ได้ตลอดทั้งปี

แสงสว่าง - ไฟฟ้า
    ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้สร้างธรรมสถานวิมลธรรม ใช้แสงเทียน ตะเกียงเจ้าพายุ และตะเกียงน้ำมันก๊าด แทนไฟฟ้า (บริเวณดังกล่าวเคยมีหม้อแปลงไฟฟ้า เสาไฟฟ้า และสายไฟ แต่ชำรุดใช้การไม่ได้) ต่อมาผู้มีจิตศรัทธาได้นำเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กแต่เป็นเครื่องเก่ามาถวายให้ใช้งาน และได้เปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

    ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ กรรมการจึงได้ดำเนินการขอติดตั้งระบบไฟฟ้ามาใช้ในสำนักสงฆ์ เพื่อใช้ ในการก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบกับได้มีศาลาปฏิบัติธรรมอาคารชั้นเดียว ซึ่งใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ถาวรขึ้นเป็นหลังแรก

    ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ วัดป่าเจริญราชได้ทำหนังสือขอขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มมาตามลำดับ เพื่อให้สัมพันธ์กับปริมาณการใช้งานของวัด และสามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและพระสงฆ์ ในเวลาต่อมา ไม่นานนักก็ได้มีการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ๓ ชั้น

ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ทางวัดจำเป็นต้องขยายเขตการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากได้รับถวายที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างกุฏิสงฆ์

โทรศัพท์ - โทรสาร
    วัดป่าเจริญราชมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน เบอร์ ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ และหมายเลขโทรสาร เบอร์ ๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗ มีเว็บไซด์ www.watpachareonrat.com และ www.veeranon.com เป็นของวัด

๔. พระภิกษุและสามเณรที่มาพักที่วัดป่าเจริญราช
    ๔.๑ พระภิกษุและสามเณรที่จำพรรษา ณ วัดป่าเจริญราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๒
         ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระภิกษุ ๕ รูป สามเณร ๒ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระภิกษุ ๗ รูป สามเณร ๑ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระภิกษุ ๑๐ รูป สามเณร ๑ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ พระภิกษุ ๖ รูป สามเณร ๑ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พระภิกษุ ๘ รูป สามเณร ๑ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พระภิกษุ ๑๑ รูป สามเณร ๑ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พระภิกษุ ๑๓ รูป สามเณร ๑ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระภิกษุ ๑๓ รูป สามเณร ๑ รูป
         ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พระภิกษุ ๑๑ รูป สามเณร - รูป

    ๔.๒ พระวิปัสสนาจารย์เป็นวิทยากรช่วยสอนตามโครงการปฏิบัติธรรมที่วัด
    ๔.๓ พระภิกษุที่มาขอพำนักเป็นพระอาคันตุกะ
    ๔.๔ พระภิกษุที่เข้ามาช่วยงานกิจกรรมของวัด
    ๔.๕ พระเกจิอาจารย์ที่มาพักที่วัด เพื่อไปร่วมพิธีอธิษฐานจิตที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จำนวน ๘๐ รูป
    ๔.๖ เสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์แก่พระภิกษุสงฆ์
          ๔.๖.๑ นำพระภิกษุสงฆ์ร่วมออกธุดงค์ เพื่อหาประสบการณ์ในการฝึกกรรมฐานในป่า
          ๔.๖.๒ แสวงบุญและปฏิบัติธรรมที่แดนพุทธภูมิ ๔ สังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และแสดงปฐมเทศนา เป็นต้น
          ๔.๖.๓ นำคณะสงฆ์เดินทางไปประเทศพม่า เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ ใน ๕ ของประเทศที่เมืองย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี และพระธาตุอินทร์แขวน มีการสวด
มนต์อธิษฐานจิตภาวนาสักการะในทุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

๕. กิจกรรมของวัด
งานบุญประเพณีต่างๆ
    วัดป่าเจริญราชมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีนิยม การทำบุญปฏิบัติธรรมในวันสำคัญๆทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของประเทศ ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันสงกรานต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานทอดกฐิน และงานทอดผ้าป่า ตามพุทธประเพณีที่สืบทอดกันมา เป็นต้น

พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๓.๕๙ น. พิธีสวดสะเดาะเคราะห์ รับ - ส่ง นพเคราะห์
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๗.๐๐ น. ธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา ปล่อยประทีปโคมลอย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และพระคาถา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๒๕ รูป ถวายผ้าป่ามหากุศลเนื่องในวันปีใหม่ และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์

โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน มีดังนี้
๑. โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ เป็นโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป จัดเป็นประจำ ทุกวันที่ ๑ - ๘ ของทุกเดือน จัดครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ ๑๙ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓
๒. โครงการค่ายพุทธบุตร
    ๒.๑โครงการเยาวชนอายุ ๑๒ ปี คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนบางชัน มาฝึกวิปัสสนากรรมฐานในช่วงปิดเทอม ปี ๒๕๕๐
    ๒.๒ โครงการเยาวชนอายุ ๘ - ๑๒ ปี จัดในวันหยุดเทอมปลายเดือนเมษายนของทุกปี (ปี ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓)
๓. โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรทำดีเพื่อพ่อ จัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่จำนวน ๒ ครั้ง ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
๔. โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ
    ๔.๑ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    ๔.๒ มหาวิทยาลัยสยาม
    ๔.๓ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์
    ๔.๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์ และสัตวแพทย์
    ๔.๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะจิตวิทยา
    ๔.๖ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์
๕. โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์กรต่างๆ
    ๕.๑ อบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รุ่น
    ๕.๒ อบรมเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง คลอง ๙
    ๕.๓ อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
    ๕.๔ อบรมคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ และโรงเรียนเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม
๖. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติ เช่น คณะนักเรียนทุนโครงการ Weltreligion มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นต้น

๖. สื่อธรรมะต่างๆ
    เนื่องจากยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารที่ข่าวสารต่าง ๆ สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเครื่องมือในการบันทึกธรรมะคำสั่งสอนต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา ก็ทันสมัยมากขึ้น สามารถบันทึกทั้งภาพและเสียงลงแผ่น CD DVD และ MP3 ฯลฯ เพื่อนำไปเผยแผ่ต่อ ๆ กันไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และในวงกว้าง ทางวัดก็ได้มีการใช้สื่อต่างๆเป็นเครื่องมือช่วยในการเผยแผ่คำสอนของศาสนาพุทธเรียบเรียงโดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ดังมีรายการที่แบ่งแยกดังต่อไปนี้

๖.๑. หนังสือที่มีไว้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
    ๖.๑.๑ หนังสือวารสารกระแสใจ คณะศิษยานุศิษย์ที่มีความศรัทธาได้รวมตัวกันช่วยเหลือออกแบบ เรียบเรียง และรวบรวมเป็นเล่มวารสาร สมัครเป็นสมาชิกเพื่อ
รับวารสาร และ แจกเป็นธรรมทาน จัดพิมพ์ทุก ๆ ๔ เดือน
    ๖.๑.๒ หนังสือธรรมะทวนกระแส
    ๖.๑.๓ หนังสือวิปัสสนาชีวิต
    ๖.๑.๔ หนังสือคู่สร้าง - คู่สม ( The happy couple)
    ๖.๑.๕ หนังสือพุทธทำนาย ๑๖ ประการ
    ๖.๑.๖ หนังสือโลกลี้ลับในเมืองมนุษย์
    ๖.๑.๗ หนังสือธุดงค์ข้ามแดน
    ๖.๑.๘ หนังสือพยากรณ์นอสตรานามุส
    ๖.๑.๙ หนังสือกฐิน

๖.๒. หนังสือสำหรับจำหน่ายเพื่อนำรายได้เป็นกองทุนในการจัดสร้างวัดป่าเจริญราช
    ๖.๒.๑ หนังสือธรรมะปฏิบัติ อิสระแห่งจิต ๑
    ๖.๒.๒ หนังสือธรรมะปฏิบัติ อิสระแห่งจิต ๒

๖.๓. หนังสือสำหรับใช้หมุนเวียนในการสวดพุทธมนต์
    ๖.๓.๑ คู่มือสวดพุทธมนต์วัดป่าเจริญราช
    ๖.๓.๒ คู่มือพุทธบริษัท บทสวดมนต์พร้อมคำแปล
    ๖.๓.๓ คู่มือพุทธมนต์ บทสวดมนต์พร้อมคำแปล
    ๖.๓.๔ บทสวดสะเดาะเคราะห์ รับ - ส่ง นพเคราะห์ และสวดมนต์ข้ามปี
    ๖.๓.๕ บทสวดคัมภีร์อุปปาตะสันติ

๖.๔. สื่อธรรมะในรูปแบบ CD

๖.๕. MP3 ชุดธรรมะปฏิบัติ จำนวน ๑๑ ชุด
    ๖.๕.๑ ชุดที่ ๑ วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
    ๖.๕.๒ ชุดที่ ๒ กำหนดสติให้รู้เท่าทันอารมณ์
    ๖.๕.๓ ชุดที่ ๓ ทางแห่งการดับทุกข์
    ๖.๕.๔ ชุดที่ ๔ จิตเกิดดับอย่างไร
    ๖.๕.๕ ชุดที่ ๕ ธรรมชาติกับพลังจิตพระอรหันต์
    ๖.๕.๖ ชุดที่ ๖ สติปัฏฐานสูตร
    ๖.๕.๗ ชุดที่ ๗ เห็นอย่างไรถึงเป็นพระพุทธเจ้า
    ๖.๕.๘ ชุดที่ ๘ เส้นทางแห่งปราชญ์ผู้ทรงศีล
    ๖.๕.๙ ชุดที่ ๙ ทางสายเอก
    ๖.๕.๑๐ ชุดที่ ๑๐ อานุภาพแห่งจิต
    ๖.๕.๑๑ ชุดที่ ๑๑ ดอกไม้แห่งนิพพาน

๖.๖. DVD การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
    ๖.๖.๑ พระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ
    ๖.๖.๒ พระธรรมเทศนา ปฏิจจสมุปบาท การเกิดดับแห่งทุกข์ ขันธ์ ๕
    ๖.๖.๓ การแสดงธรรมเทศนา ณ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
    ๖.๖.๔ พระพุทธศาสนานานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์วรมหาวหาร วัดยานนาวา
    ๖.๖.๕. แสดงธรรมเทศนาในวันงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

๗. การแสดงธรรมเทศนา การแสดงธรรมเทศนา ให้แก่ สถานศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
    ๗.๑ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ(WBTV) มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
    ๗.๒ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

๗. งานสาธารณะสงเคราะห์
    โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่าสู่ชาวดอยที่ขาดปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ เช่น ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ข้าวสารอาหารแห้ง ชุดนักเรียนสำหรับเด็ก เครื่องเขียน และเครื่องกีฬา เป็นต้น
๑. บ้านแม่ป๊อก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๒. บ้านห้วยน้ำเย็น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๓. บ้านหินหลวง บ้านนาเกียน บ้านแม่สะเต อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๔. บ้านทีบ่อคือ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร จำนวน ๓๐ รูป บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๘. โครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
    วัดป่าเจริญเจริญราชได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนสถานต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ โดยได้มีโครงการก่อสร้างหลายโครงการเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๑. โครงการก่อสร้างโรงอุโบสถไม้สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ
๒. โครงการซื้อที่ดินและถมที่ดิน
๓. โครงการก่อสร้างกุฏิสงฆ์
๔. โครงการก่อสร้างกุฏิกรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
๕. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหญิง
๖. โครงการสร้างพระพุทธเศวตศิลามหามงคล จากประเทศพม่า

___________________________________________


 

คอมเมนต์ 

 
0 # ๒๕๕๓-๐๗-๒๑
กราบนมัสการครับ ท่านหลวงพ่อพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
กระผมพระเกียรติศักดิ์ กนฺตสีโล วัดศรีเกษตรพัฒนาราม
ตอนแรกกระผมคิดว่าจะนำสามเณร พร้อมคณะญาติโยม มากราบนมัสการท่านหลวงพ่อก่อนเข้าพรร ษา พอดีทางวัดของกระผมมีการฉลองซุ้มประต ูในวันที่ 23 ก.ค.53 กระผมเลยไม่ได้มา
ไว้หลังจากเข้าพรรษาเสร็จกระผมจะนำสา มเณรลงมากราบนมัสการหลวงพ่อพร้อมกับญ าติโยม กระผมพึ่งเจอเว็บของหลวงพ่อในซองกระฐ ินเลยลองคอมเมนต์ดู กระผมจะส่งรูปกิจกรรมต่างๆ ไปให้หลวงพ่อดูทางเว็บของกระผม ถ้าจะส่งรูปกิจกรรมต่างไปทางไปร์ษณีย ์กลัวว่าจะลำบากเลยให้ดูทางนี้แล้วกั
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๓-๐๗-๒๑
http://kiattisak45.multiply.com
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # พระเกียรติศักดิ์ กนฺตสีโล ๒๕๕๓-๑๐-๐๔
กราบนมัสการครับท่านพระอาจารย์ กระผมพระเกียรติศักดิ์ กนฺตสีโล วัดศรีเกษตรพัฒนาราม ( วัดหนองยาง สาขาวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ที่ ๕ )
กระผมต้องขอขอโทษท่านพระอาจารย์ด้วยท ี่ไม่ค่อยได้ติดต่อมา
การติดต่อส่วนมากกระผมจะติดต่อทาง คุณโยมจุฑารัตน์ เป็นส่วนมาก ไม่กล้าติดต่อมาหาท่านพระอาจารย์โดยต รง
เมื่อตอนค่ำ ได้ข่าวว่ามีพระทาง จ.อุบลฯ ไปเรี่ยรายปัจจัยกับคุณโยมทางกรุงเทพ ฯ ให้ท่านพระอาจารย์ช่วยบอกกับญาติโยมด ้วยว่า
พระที่ไปเรี่ยรายนั้น ไม่ใช่พระจริง ส่วนมากเป็นพระปลอม ถึงจะมีใบสุทธิยืนยันก็ไม่ได้หมายควา มว่าเป็นพระจริง เพราะเขาแอบอ้างเอาใบสุทธิเก่าสมัยบว ชเป็นพระ อีกอย่างทางภาคอิสานเวลาพระสึก ส่วนมาก จะสึกกันแบบธรรมดา ไม่มีอุปัชฌา หรือเจ้าอาวาสเซ็นให้ตอนสึก ไอ้พวกมารศาสนาพวกนี้จะใช้วิธีนี้หาก ินกับญาติโยมผู้มีจิตรศรัทธา
และอีกอย่างตอนนี้ ทางภาคอิสาน หรือทางจังหวัดของกระผมกำลังมีการตรว จสอบ และสำรวจพระต่างถิ่นที่มาเรี่ยรายแจก ซองข้ามเขตโดยไม่มีใบอนุญาติจากเจ้าค ณะจังหวัด
ฉะนั้นกระผมขอให้ท่านหลวงพ่อช่วยบอกญ าติโยมให้ระวังด้วย การที่ทำอย่างนั้นพระจริงเขาไม่ทำกัน มีแต่พระปลอมทั้งนั้ที่ทำ
กระผมรบกวนเวลาท่านพระอาจารย์มาก็มาก พอสมควร
กระผมขอยุติลงเพียงเท่านี้ครับ กราบนมัสการ
พระเกียรติศักดิ์ กนฺตสีโล
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๑๒
อยากทราบว่าโครงการซื้อที่ดิน ถมที่ดินนี่ยังรับบริจาคอยู่หรือเปล่ าคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๑๘
อ้างอิง รัตนา วงศ์อรุณนิยม:
อยากทราบว่าโครงการซื้อที่ดิน ถมที่ดินนี่ยังรับบริจาคอยู่หรือเปล่ าคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ


ตอนนี้ เดือน กพ. หลวงพ่อท่านได้ซื้อที่ดินและถมที่เพิ ่มแล้ว จำนวน ๓ ไร่ และจะซื้อเพิ่มอีก ๕ ไร่(ถ้ามีปัจจัย) บริเวณที่ล้างจาน
ให้เป็นผืนเดียวกัน ดังนั้นจึงรับบริจาคปัจจัยจากทายก ทายิกา อยู่ครับ สาธุครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1800
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1265
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7658
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6185
mod_vvisit_counterเดือนนี้7658
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1165466

Your IP: 207.241.237.207
วันนี้ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช