1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายพุทธบุตร

PDF พิมพ์

เขียนโดย Admin วันอาทิตย์ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๕

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายพุทธบุตร"เด็กดีของพ่อ"
ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนายุวชนอายุ ๙-๑๕ ปี
โดยปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรม และฝึกปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เพื่อเน้นยุวชนของเราให้เป็นเด็กดีมีคุณภาพ "ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข"
โดยสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นม ขนม ของรางวัล
และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
กองทุกละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธาคำปรารภ พระครูปลีดวีระนนท์ วีรนนฺโท
   “ค่ายพุทธบุตร เป็นโครงการอบรมคุณธรรมที่สงเสริมเยาวชนให้มีความรู้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่าง ๆ ส่งเสริมให้เยาวชนปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนา ตลอดจนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

อาตมาได้ร่วมจัดโครงการค่ายพุทธบุตรในวัดต่าง ๆ เป็นเวลานานหลายสิบปี จนเมื่อได้มีโอกาสมาสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ภายใต้ชื่อ วัดป่าเจริญราช เมื่อมีคณะทำงานคนรุ่นใหม่มาอาสาช่วยกันจัดโครงการค่ายพุทธบุตร อาตมาก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการปลูกฝังให้เยาชนมีจริยธรรม คุณธรรม ต้องอาศัยทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน เรียกว่า บวร เป็นการบูรณาการร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมให้แก่เยาวชน เนื่องจากการฝึกอบรมบ่มนิสัยจิตใจเด็กต้องเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจจากสิ่งเร้าที่ไม่ดีในสังคม ซึ่งญาติโยมที่เคยมาทำบุญที่วัดป่าเจริญราช เมื่อมีงานบุญต่าง ๆ จะเห็นภาพเยาวชนอายุน้อย ๆ มาร่วมทำบุญกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือมาทำบุญกับคุณครู นั่นเป็นเพราะเด็ก ๆ มีความสุขในการเข้าค่ายพุทธบุตร ทำให้เด็กมีความประทับใจอยากมาทำบุญที่วัดอีก”...

วัตถุประสงค์
๑. ปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์
๒. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็น แนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”
๓. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของวัยอย่างรวดเร็วได้ เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยแห่งความคึกคะนอง
๔. เพื่อปลูกฝังหน้าที่พุทธบริษัทให้เยาวชนเข้าใจอย่างถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ประธานที่ปรึกษาและพระวิปัสสนาจารย์ : พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท (เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช)

พระวิทยากรประจำโครงการ : พระอาจารย์สุชาติ ติกฺขกโร (พระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าเจริญราช) : พระอาจารย์รพีภัทร วชิรปญฺโญ (พระอาจารย์จากทีมธรรมะไซโค วัดทองนพคุณ) และ พระวิทยากรรับเชิญอื่น ๆ

วิทยากร : อ.ญาณภัทร-อ.แพรภัทร ยอดแก้ว, คุณวีระ ศรีสนิท, อ.วิทูร วิริยะพิพัฒน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช

กลุ่มเป้าหมาย
รุ่นที่ 1 ยุวชนที่สนใจทั่วไปอายุ 9-12 ปี
รุ่นที่ 2 ยุวชนที่สนใจทั่วไปอายุ 13-15 ปี

ระยะเวลาการอบรม : 4 วัน 3 คืน ในเดือน เมษายนของทุกปี (ทั้ง 2 รุ่น)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบุตรได้อย่างดีและมีความสุข
๒. พุทธบุตรได้รับความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข “ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข”
๓. พุทธบุตรมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

งบประมาณและค่าใช้จ่าย
ทางโครงการค่ายพุทธบุตรมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ประกอบอาหาร ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ชำระหนี้สงฆ์(ค่าน้ำ ค่าไฟ) และของรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้ยุวชนที่อดทนและตั้งใจร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

ทางโครงการจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมบริจาคเงินร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ยุวชนของเราได้มาสร้างสมความดีฝึกวิปัสสนากรรมฐาน และอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นบุตรที่ดี และเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาสืบไป
ร่วมบุญกองทุนละ 1,000 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา

โดยโอนเงินบัญชี นางบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร(เพื่อโครงการค่ายพุทธบุตร)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 475-2-02759-2


โอนเงินบริจาคแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้
1. e-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน สแกนหลักฐานการโอน ชื่อ-นามสกุล ผู้บริจาค และจำนวนเงิน
2. โทรศัพท์หรือส่งข้อความ แจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนเงิน มายังเบอร์ 085-1202005 ปู(บุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร) รายชื่อทุกท่านที่ร่วมบริจาคจะลงในวารสารกระแสใจฉบับถัดไป หลังจบโครงการแต่ละรุ่นจะแจ้งรายรับ-รายจ่าย และรายนามผู้บริจาคในวารสารกระแสใจทุกครั้ง

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1709
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1265
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7567
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6185
mod_vvisit_counterเดือนนี้7567
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1165375

Your IP: 207.241.237.205
วันนี้ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช