1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ

พิมพ์

เขียนโดย ศิษย์วัด วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓


การเข้าปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ณ วัดป่าเจริญราช
ทุกวันที่ ๑ - ๘ ของเดือน ตลอดทั้งปี
ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติธรรม
๑. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
๒. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
๔. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
๕. รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๑. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่ เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิว
ทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรนำชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จำเป็น ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้น
สีขาว หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๔. ผ้าห่ม

กฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
- ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบ ๘ วัน ตลอดโครงการ
- รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
- สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำแนะนำของพระอาจารย์
- หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
- งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจำเป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
- ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง
- ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด

การลงทะเบียน
    ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ ในวันที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน แล้ว เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้นำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาทำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้)
วันที่ ๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานศีล ๘ สมาทานพระกัมมัฏฐาน และวิธีปฏิบัติพระกรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

วันที่ ๒
เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท พิธีสมาทานปิดวาจา

วันที่ ๓ ถึง วันที่ ๗
ไม่มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า - เย็น โดยให้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียว และฟังธรรมบรรยาย ในเวลา ๒๐.๐๐น.

วันที่ ๘ (ปิดโครงการ)
เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีให้โอวาท ผู้ปฏิบัติธรรมแสดงความรู้สึก พิธีลาศีล ๘ ขอขมาศีล ขอขมาธรรม ขอขมาพระกรรมฐาน พิธีมาลาบูชาครู พิธีถวายพระพร

การรับประทานอาหาร
ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมกันที่ศาลา อาหารเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ต้องเดินตักอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใด ๆ ที่ไม่สำรวมเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และทำความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นภาระของบุคคลอื่น

ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน
    เมื่อครบกำหนดการปฏิบัติธรรม ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้งไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและควรทำความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ เป็นต้น หมายเหตุ การเข้าปฏิบัติธรรม หากจะชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ สามารถทำบุญได้ตามตู้รับบริจาคต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้ ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใด ไม่ทำตามระเบียบของวัดที่กำหนดไว้ ทางวัดจะกล่าวตักเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางวัดขออนุญาตให้ท่านกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกของทุกคนที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัด

วัดป่าเจริญราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ , ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘ โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗

พิธีสมาทานศีล ๘
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรม
ชุดที่ ๑ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง นั่งประจำด้านหน้า
คำบูชาพระรัตนตรัย ( กล่าวพร้อมกัน )
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

กราบพระรัตนตรัย ( กล่าวพร้อมกัน )
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ( กราบ )
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ( กราบ )
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ ( กราบ )

สมาทานศีล ๘
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย เปิดกรวยเครื่องสักการะ ยกขึ้นประนม
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง ยกพานดอกไม้ ขึ้นประนม จากนั้น กล่าว
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( กล่าว ๓ ครั้งพร้อมกัน)

ไตรสรณคมน์ ( กล่าวพร้อมกัน )
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล ( กล่าวพร้อมกัน )
๑.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒.อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓.อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔.มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๖.วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๗.นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๘.อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขา ปะทานิ สะมาทิยามิ ทุติยัมปิ
อิมานิ อัฏฐะ สิกขา ปะทานิ สะมาทิยามิ ตะติยัมปิ
อิมานิ อัฏฐะ สิกขา ปะทานิ สะมาทิยามิ ( กล่าวพร้อมกัน )
หยุด รอพระอาจารย์สรุปศีล
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
กล่าว สาธุ พร้อมกัน

ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย นำเครื่องสักการะเข้าถวาย
เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือ รอ
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง นำพานดอกไม้เข้าถวาย
เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือ
ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดกราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง
จากนั้นตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมกลับเข้าที่นั่ง
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมชุดที่ ๒ เข้าประจำที่นั่งด้านหน้า
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย เปิดกรวยเครื่องสักการะ ยกขึ้นประนม
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง ยกพานดอกไม้ ขึ้นประนม
จากนั้น กล่าวคำขอบวช
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( กล่าว ๓ ครั้ง พร้อมกัน )
ผู้ปฏิบัติธรรม กล่าวตามผู้นำกล่าว
เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ ปัพพัชชัง มัง ภันเต สังโฆ ธาเรตุ อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง สะระณัง คะตัง
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถึงซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้เสด็จดับขัน ธปรินิพพานนานแล้ว กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้บวชในพระธรรมวินัย ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาทานพระกรรมฐาน
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( กล่าว ๓ ครั้ง พร้อมกัน )
ผู้ปฏิบัติธรรม กล่าวตามผู้นำกล่าว
อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อาจาริยคุณัง กัมมัฏฐานัง สมาทิยามิ
ทุติยัมปิ อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อาจาริยคุณัง กัมมัฏฐานัง สมาทิยามิ
ตะติยัมปิ อิมาหัง ภันเต ภะคะวา อาจาริยคุณัง กัมมัฏฐานัง สมาทิยามิ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบตัวเป็นศิษย์แด่พระอาจารย์ แม้ในครั้งที่ ๒ แม้ในครั้งที่ ๓
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบตัวเป็นศิษย์แด่พระอาจารย์ ขอพระอาจารย์ ให้กรรมฐานแก่
ข้าพเจ้าทั้งหลายและว่ากล่าวตักเตือน ชี้แนะแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ

อิมาหังภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิฯ
ทุติยัมปิ อิมาหังภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิฯ
ตะติยัมปิ อิมาหังภันเต ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจจะชามิฯ

ข้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขอมอบอัตภาพร่างกายชีวิตนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ที่จะปฏิบัติ พระกรรมฐาน
โดยการตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจออกก็รู้ ๓ หนและ ๗ หน ๑๐๐ หนและ ๑,๐๐๐ หน นับตั้งบัดนี้เป็นต้นไป

อะหังวิปัสสนา กัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ
ทุติยัมปิ อะหังวิปัสสนา กัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ
ตะติยัมปิ อะหังวิปัสสนา กัมมัฏฐานัง สะมาทิยามิ สัพพะทุกขะ นิสสะระนะ นิพพานะ สัจฉิกะระนัตถายะ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทาน พระวิปัสสนากรรมฐาน แม้ในครั้งที่ ๒ แม้ในครั้งที่ ๓
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทาน ซึ่งพระวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้ง อันเป็นที่สิ้นไป แห่งกองทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ

ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย นำเครื่องสักการะเข้าถวาย เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือรอ
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง นำพานดอกไม้เข้าถวาย เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือ
ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด กราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง จากนั้นตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมกลับเข้าที่นั่ง ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด นั่งพับเพียบ ประนมมือ ฟังพระอาจารย์
พิธีลาศีล ๘
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรม ชุดที่ ๑ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง นั่งประจำด้านหน้า
คำบูชาพระรัตนตรัย ( กล่าวพร้อมกัน )
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

กราบพระรัตนตรัย ( กล่าวพร้อมกัน )
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ( กราบ )
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ( กราบ )
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ ( กราบ )

ขอขมาพระรัตนตรัย
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย เปิดกรวยเครื่องสักการะ ยกขึ้นประนม
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง ยกพานดอกไม้ ขึ้นประนม จากนั้น กล่าว
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( กล่าว ๓ ครั้งพร้อมกัน)

ผู้ปฏิบัติธรรม กล่าวตามผู้นำ
วันทามิ พุทธัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง โพธิรุกขัง เจติยัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
วันทามิ คุรูอุปัชฌายะ อาจาริยะคุณัง สัพพะ เม โทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง อะนาคะตัง เม โทสัง ปัจจุปันนัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต
ด้วยกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้กระทำต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ต่อบิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี โดยเจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม
ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ได้โปรดงดโทษและอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ

ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย นำเครื่องสักการะเข้าถวาย เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม
ประนมมือ รอ ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง นำพานดอกไม้เข้าถวาย เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือ
ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดกราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง
จากนั้นตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมกลับเข้าที่นั่ง
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมชุดที่ ๒ เข้าประจำที่นั่งด้านหน้า
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย เปิดกรวยเครื่องสักการะ ยกขึ้นประนม
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง ยกพานดอกไม้ ขึ้นประนม จากนั้นกล่าว

คำลาศีล ๘
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( กล่าว ๓ ครั้งพร้อมกัน)
ผู้ปฏิบัติธรรม กล่าวตามผู้นำ อัฏฐะ สิกขัง ปัจจักขามิ ทุติยัมปิ อัฏฐะ สิกขัง ปัจจักขามิ ตะติยัมปิ อัฏฐะ สิกขัง ปัจจักขามิ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอลาจากศีล ๘ แม้ในครั้งที่ ๒ แม้ในครั้งที่ ๓ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอลาจากศีล ๘ มีศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติ ดำเนินชีวิต นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายชาย นำเครื่องสักการะเข้าถวาย เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือรอ
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายหญิง นำพานดอกไม้เข้าถวาย เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือ
ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด กราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง
จากนั้นตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรมกลับเข้าที่นั่ง
สมาทานศีล ๕ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( กล่าว ๓ ครั้งพร้อมกัน)

ไตรสรณคมน์ ( กล่าวพร้อมกัน )

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล ( กล่าวพร้อมกัน )
๑.ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๒.อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๓.กาเมสุมิจฉา จารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๔.มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
๕.สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะ สิกขา ปะทานิ สะมาทิยามิ ทุติยัมปิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขา ปะทานิ สะมาทิยามิ ตะติยัมปิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขา ปะทานิ สะมาทิยามิ ( กล่าวพร้อมกัน )
หยุด รอพระอาจารย์สรุปศีล สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
กล่าว สาธุ พร้อมกัน กราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง

พิธีมาลาบูชาคุณ
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรม ยกพานดอกไม้ ขึ้นประนม ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน นั่งพับเพียบ ประนมมือ
พระอาจารย์เปิดเพลงมาลาบูชาคุณ จบเพลง
ตัวแทนผู้ปฏิบัติธรรม นำพานดอกไม้เข้าถวาย เสร็จแล้ว ถอยหลัง กลับมาที่เดิม ประนมมือ
ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด กราบพร้อมกัน ๓ ครั้ง

พิธีถวายราชสักการะ
ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดลุกขึ้นยืน เจ้าหน้าที่ เปิดเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี จบเพลง
ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดถวายคำนับ ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนั่งพับเพียบ ประนมมือ ฟังพระอาจารย์กล่าวสรุป เสร็จพิธี


รายละเอียดการเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญราช
 

คอมเมนต์ 

 
0 # ๒๕๕๓-๐๖-๑๗
ขอทราบรายละเอียดเรื่องไถ่ชีวิตโคกระ บือครับ ว่าโครงการมีวันไหน ทำบุญยังไงครับ ขอบคุณคับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๑-๑๙
ที่วัดมีป้ายประกาศว่าไม่มีการเก็บค่ าใช้จ่ายทำบุญได้ตามศรัทธาแต่ทำไมมีเ จ้าหน้าที่บอกให้ลงชื่อบริจาคเงินด้ว ยล่ะค่ะทั้ง ๆ ที่ตู้รับบริจาคก็มีอยู่แล้ว...ขอบคุณค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๒๑
อยากทราบว่าเวลาปฏิบัติ ต่างคนต่างทำหรือ เดินจงกลมพร้อมๆกันค
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1710
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1265
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7568
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6185
mod_vvisit_counterเดือนนี้7568
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1165376

Your IP: 207.241.237.205
วันนี้ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช