1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

โครงการจัดทำเว็บไซต์วัดป่าเจริญราชหรือเว็บไซต์หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโทเพื่อเผยแผ่ธรรม

  --------------------------------- 

๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรมจัดทำเว็บไซต์วัดป่าเจริญราชหรือเว็บไซต์หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโทเพื่อเผยแผ่ธรรม

๒. หลักการและเหตุผล
    สังคมไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความรวดเร็ว สลับซับซ้อน สภาพสังคมและสิ่งต่าง ๆ เริ่มที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมการแสดงออกของผู้คนในสังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางลบมากขึ้น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความหนักแน่นในธรรมและความมีวินัยของคนในสังคมเริ่มลดน้อยถอยลงทีละน้อย ที่เป็นเช่นนี้ ก็เนื่องด้วยการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่เน้นเฉพาะทางด้านวัตถุเป็นหลักใหญ่ โดยละเลยการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ ทำให้คนห่างไกลศาสนาซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นๆ การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันของพระภิกษุและครูอาจารย์จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เข้ามาเครื่องมือช่วยในการเผยแผ่ด้วยเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนยุคใหม่ที่อยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง

    ที่สำคัญ ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ มากมาย อันเกิดจากการประพฤติผิดธรรมของคนในสังคม จำเป็นที่ชาวพุทธจะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและก่อปัญญาให้สามารถดำรงอยู่ในท่ามกลางปัญหาต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน และเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้โดยไม่ตกอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานและรักษาไว้ซึ่งพุทธธรรมให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นหลักชีวิตให้มวลมนุษย์ได้พึ่งพาและนำมาสู่สันติสุขของสังคมสืบต่อไป

    นอกจากนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนา การฟังหรือการศึกษาธรรมในโอกาสอันสมควรถือเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่งในมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ดังพระพุทธวจน์ที่ว่า กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง การฟังธรรมตามกาลอันสมควรนั้นเป็นอุดมมงคล เพราะเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดความเห็นแจ้งในสัจธรรม มีความรู้ความเข้าใจวิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม จนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทั้งในระดับต้นจนถึงขั้นสูงสุด คือ ละเสียจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ชาวพุทธควรรับฟังหรือศึกษาธรรมอยู่สม่ำเสมอ เพื่อสร้างเสริมความเป็นมงคลให้แก่ตนอันจะยังผลให้ชีวิตผ่อนคลายจากความทุกข์ เมื่อชีวิตของแต่ละคนมีธรรมและดำรงอยู่อย่างมีความสุข ก็ย่อมทำให้สังคมมีสันติสุขไปด้วย

    อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันโอกาสในการศึกษาธรรมของชาวพุทธถูกบั่นทอนด้วยระบบสังคมสมัยใหม่ การส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยด้วย เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา

    คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระครูปลัดวีรนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ปทุมธานี และศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ตระหนักถึงหลักการและเหตุผลข้างต้นเป็นอย่างดี จึงร่วมกันจัดทำโครงการจัดทำเวปไซต์หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโทเพื่อเผยแผ่ธรรมขึ้นเพื่อดำเนินการเผยแผ่ธรรมในลักษณะเชิงรุก ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านธรรมะโดยเฉพาะเทศนาธรรมและคำสอนของหลวงพ่อพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโทเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่หรือเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ
    ๓.๑ เพื่อนำหลักธรรมและศีลธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่พุทธศาสนิกชนที่สนใจ
    ๓.๒ เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลสื่อธรรมมัลติมีเดียของพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท แก่พระภิกษุ สามเณร ครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป
    ๓.๓ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวการปฎิบัติธรรม และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
    ๓.๔ เพื่อเป็นชุมชนออนไลน์ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจได้สอบถามปัญหาธรรมะหรือสนทนาธรรมกันได้
    ๓.๕ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
    ๓.๖ เพื่อบูชาคุณของหลวงพ่อพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ปทุมธานี

๔. กลุ่มเป้าหมาย พระภิกษุ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ วัดและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความสนใจศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและสนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆของวัดป่าเจริญราช

๕. ผลลัพธ์ของโครงการ
    ๕.๑ คณะทำงานสามารถจัดทำฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท และวัดป่าเจริญราชใส่ในระบบเว็บไซต์
    ๕.๒ นักเรียน นักศึกษานิสิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเว็บไซต์ได้

๖. ตัวชี้วัด
    ๖.๑ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
    ๖.๒ จำนวนผู้ถาม- ตอบในกระดานสนทนา

๗. เกณฑ์วัดความสำเร็จ
    ๗.๑ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าวันละ ๒๐ ราย
    ๗.๒ จำนวนผู้ถามตอบกระดานสนทนาเดือนละไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ราย

๘. ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๙. วิธีการดำเนินงาน ขั้นเตรียมการ
    ๙.๑ ประชุมคณะทำงานและวางแผนการทำงาน
    ๙.๒ ประสานงานกับพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท วัดป่าเจริญราชและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ๙.๓ ออกแบบเว็บไซต์
    ๙.๔ รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่
    ๙.๕ วางแผนประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

๑๐. ขั้นการดำเนินงาน
    ๑๐.๑ ประชุมคณะทำงาน และแจ้งให้ทราบรายละเอียดโครงการและกำหนดการต่างๆ
    ๑๐.๒ จัดทำและออกแบบเว็บไซต์
    ๑๐.๓ อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์
    ๑๐.๔ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เปิดรับบริจาคค่าเช่า host จากคณะศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธา
    ๑๐.๕ เปิดใช้บริการเว็บไซต์ http://www.veeranon.com/
    ๑๐.๖ พัฒนาเว็บไซต์ http://www.veeranon.com/
    ๑๐.๗ รวบรวมค่าใช้จ่าย และจัดทำบัญชีโครงการ
    ๑๐.๘ จัดทำกองทุนเผยแพร่เว็บไซต์ (ถ้ามีเงินบริจาค)
    ๑๐.๙ ประสานงานกับวัดป่าเจริญราชและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    ๑๐.๑๐ ประเมินผลโครงการ

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
    ๑๑.๑ ที่ปรึกษาโครงการ
         ๑) พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
         ๒) อัครราชทูต พลเดช วรฉัตร สถานทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี
         ๓) คุณดรุณี พัวพันธ์สกุล
         ๔) คุณกมลาศ คัชชาพงษ์
         ๕) คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร
         ๖) อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
         ๗) อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว
    ๑๑.๒ คณะผู้จัดทำเว็บไซต์หลวงพ่อวีระนนท์
         ๑) นายภูธนภาม (ภาคภูมิ) เขียวชะอุ่ม ผู้เขียน ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
         ๒) อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ผู้ตรวบสอบข้อมูลและภาษาบาลี
         ๓) อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
         ๔) คุณศราวุฒิ คำเทพ เนื้อหาข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์
         ๕) น.ส.ภาวินี คงสอน ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลและดำเนินการประสานงานต่างๆ
    ๑๑.๓ ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
         ๑) พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ เลขานุการศูนย์
         ๒) อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการศูนย์
         ๓) อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาศูนย์

๑๒. การสิ้นสุดโครงการ เดือนธันวาคมของทุกปี และหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วจะมีการประเมินผลการทำงานทุกขั้นตอน

๑๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการมีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการเผยแผ่ธรรมทางอินเตอร์เนต ดังนั้น จึงต้องมีการอัพเดทข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดูแลระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ๑๔.๑ พุทธศาสนิกชนที่สนใจได้ศึกษาธรรมและได้เรียนรู้หลักพุทธธรรมที่แท้จริงจากพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนันโท
    ๑๔.๒ เป็นศูนย์บริการข้อมูลสื่อธรรมมัลติมีเดียของพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท แก่พระภิกษุ สามเณร ครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป
    ๑๔.๓ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวการปฎิบัติธรรม และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
    ๑๔.๔ เป็นชุมชนออนไลน์ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจได้สอบถามปัญหาธรรมะหรือสนทนาธรรมกันได้
    ๑๔.๕ พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ถูกต้อง
    ๑๔.๖ พุทธศาสนิกชนที่สนใจรักและหวงแหนพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นสถาบันหลักของชาติ

๑๕. งบประมาณ
    ๑๕.๑ ค่าเขียนและออกแบบเว็บไซต์
    ๑๕.๒ ค่าเช่า host และ Domain
    ๑๕.๓ ค่ารวบรวมข้อมูล
    ๑๕.๔ ค่าอัพเดทข้อมูล
    ๑๕.๕ ค่าดูแลระบบเว็บไซต์
    ๑๕.๖ ค่าติดต่อประสานงาน
    ๑๕.๗ ค่าวัสดุตลอดโครงการ

หมายเหตุ งบประมาณต่างๆ ผู้เขียนพัฒนาเว็บไซต์ ผู้มีส่วนร่วมทุกๆฝ่าย รวมถึงศิษยานุศิษย์ร่วมกันบริจาคถวายเป็นธรรมทาน จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
 

คอมเมนต์ 

 
+6 # ๒๕๕๓-๐๔-๑๗
อยากให้มีเวปไซด์วัดป่าเจริญมากค่ะเพ ราะเลื่อมใสศรัทธาและอยากได้ทราบข้อม ูลต่าง ๆ ขอขอบคุณและโมธนาบุญกับคุณแพรภัทรที่ จุดเริ่มต้นกับความคิดดี ๆ และข้อมูลดี ๆ ที่นำมาเผยแพร่ให้คนไทยชาวพุทธเข้าใจ ได้ง่ายและอยากปฏิบัติธรรม
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+4 # ๒๕๕๓-๐๘-๑๖
อยากให้ประชาชนที่ศัทธาในพระพุทธศาสน า มีนัยตาทีฉลาด และไม่หลงทาง สังเกตุง่ายมาก อย่างเช่นพระอาจารย์ วีระนนท์ ท่านมีรัศมีที่มีแสงเจิดจ้ามาก ท่านเป็นพระพุทธบุตรท่านโดยแท้จริงท่ านรักษาจริยาวัติไว้ได้อย่างดีมาก ขอให้ท่านเจริญยิ่งๆขึ้นไป สืบทอดพระพุทธศาสนา ต่อไปต่อนานเท่านาน ขออนุโมทนาสาธุ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1643
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1265
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7501
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6185
mod_vvisit_counterเดือนนี้7501
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1165309

Your IP: 207.241.237.205
วันนี้ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช