1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิมพ์

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

การเข้าปฏิบัติธรรม แบบบุคคลทั่วไป ณ วัดป่าเจริญราช
(นอกโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงสิ้นเดือน ของทุกเดือน)
ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรม

๑. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
๒. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
๔. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
๕. รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อปฏิบัติธรรม

๑. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่ เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อสมาทานศีล
๔. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรนำชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จำเป็น
   ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
   หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๕. ผ้าห่ม

๓. กฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
- รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
- สำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา สำรวมตนอยู่ในเขตวัด ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม กำหนดสติตลอดเวลา
- ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำแนะนำของพระอาจารย์ เมื่อสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ท่านใด ขอให้สอบอารมณ์กับ พระอาจารย์ท่านนั้นจนจบการปฏิบัติธรรม โดยสอบวันละ ๑ รอบเท่านั้น
- ห้ามคุย บอก หรือสอบถามสภาวธรรมกับพระภิกษุ แม่ชี หรือผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นเป็นอันขาด หากมีความสงสัยในการ ปฏิบัติ ให้สอบถามพระอาจารย์ผู้สอบอารมณ์แต่เพียงท่านเดียว
- งดพูด - คุยโทรศัพท์ ในช่วงเวลาปฏิบัติธรรม ห้ามพูดคุยกัน หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น คู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่ สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์ผู้ดูแลทราบทุกครั้ง - ในวันกลับบ้าน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน กุญแจห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ เจ้าหน้าที่จะตรวจดูความถูกต้อง
- ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด

๔. การลงทะเบียน

   ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ไม่ต้องจองหรือโทรมาแจ้งล่วงหน้า) โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนว่า จะอยู่ปฏิบัติกี่วัน ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อพระอาจารย์ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติ

- ทางวัด อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน หากประสงค์จะอยู่ต่อ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ก่อนครบ กำหนด ๒ วัน และจะอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อเป็นรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารย์ผู้ดูแล
- หากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และต้องการมา ปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น ทางวัดอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน ๑๕ วัน
- พระอาจารย์จะทำพิธีสมาทานศีล ๘ และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบต่อวัน คือ เวลา ๐๙.๓๐ น. เวลา ๑๓.๓๐ น. และหลังทำวัตรเย็น
- การเข้าปฏิบัติธรรมในวันศุกร์และกลับวันอาทิตย์ ให้ลงทะเบียน ในวันศุกร์ ก่อน ๖ โมงเย็นและทำพิธีสมาทานศีล ๘ และ พระอาจารย์จะสอนกรรมฐานให้ในเวลาหลังทำวัตรเย็น
- เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องนอนให้ และให้นำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ตามความ เหมาะสม ห้องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า

๖. การลาศีล

   เมื่อผู้ปฏิบัติธรรม ได้ปฏิบัติครบตามกำหนดที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้วนั้น จะต้องทำพิธีลาศีล และขอขมาพระรัตนตรัย ซึ่ง พระอาจารย์จะทำพิธีลาศีล ในเวลา ๐๖.๐๐ น. , ๑๐.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น. ให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะลาศีล พร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

๗. กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม

๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาทำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยฟังสัญญาณระฆัง

๘. การรับประทานอาหาร

ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมารับประทาน พร้อมกันที่ศาลา
อาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.
อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น.
ดื่มน้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.

- ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน
- ต้องเดินตักอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน
- ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใด ๆ ที่ไม่สำรวม
- เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ให้นั่งรออยู่ที่เดิม จนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ
- เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และทำความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นภาระของบุคคลอื่น

๙. ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน

   เมื่อครบกำหนดการปฏิบัติธรรมตามที่แสดงความจำนงแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้ง ไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและควรทำความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน กุญแจ ห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ ห้ามนำกุญแจไปฝากกับผู้ปฏิบัติธรรม พระภิกษุ แม่ชี หรือบุคคลอื่น ต้องนำมาคืนกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

หมายเหตุ
   การเข้าปฏิบัติธรรม หากจะชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ สามารถทำบุญได้ตามตู้รับบริจาคต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใด ไม่ทำตามระเบียบของวัดที่กำหนดไว้ ทางวัดจะกล่าวตักเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางวัดขออนุญาตให้ท่านกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกของทุกคนที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัด

วัดป่าเจริญราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ , ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘ โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗
หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

__________________________________________


 

คอมเมนต์ 

 
+2 # ๒๕๕๓-๐๔-๑๗
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ข้อมูลละเอียดเข้าใจง่ายมีประโยชน์มา กค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๓-๑๒-๒๓
ถ้าวันที่29ธันวาคมนี้จะเข้าไปปฏิบัต ิธรรมจะได้ไหม ต้องสมัครก่อนรึเปล่าหรือจะไปแจ้งชื่ อเข้าวันนั้นเลย
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๓-๑๒-๒๓
อ้างอิง ปรีชา:
ถ้าวันที่29ธันวาคมนี้จะเข้าไปปฏิบัต ิธรรมจะได้ไหม ต้องสมัครก่อนรึเปล่าหรือจะไปแจ้งชื่ อเข้าวันนั้นเลย


ปฏิบัติธรรมตามปกติได้ครับ และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สามารถมาลงทะเบียนเข้าปฏิบัติได้เลยค รับ

ส่วนวันที่ 31 จะมีพิธีสืบชะตาหลวงและสวดมนต์ข้ามปี ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๑-๓๑
พรุ่งนี้จะไปปฏิบัติธรรมครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๐๖
สอบถามการปฏิบัติธรรมครับว่าสามารถอย ู่ปฏิบัติธรรมได้นานสุดกี่วันอ่ะครับ ถ้าเกิน15วันจะได้หรือไม่รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๑๘
อ้างอิง ศรัณยพงศ์:
สอบถามการปฏิบัติธรรมครับว่าสามารถอย ู่ปฏิบัติธรรมได้นานสุดกี่วันอ่ะครับ ถ้าเกิน15วันจะได้หรือไม่รบกวนผู้รู้ด้วยครับ


ถ้าจะอยู่เกิน 15 วัน ต้องขออนุญาตหลวงพ่อก่อนครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๑๔
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันเกิดของผม จึงอยากจะเข้ารับการอบรมเรื่องการนั่ งสมาธิที่ถูกต้อง แต่ผมมีเวลาน้อยเพียง 1 วันเท่านั้น(เฉพาะตอนกลางวัน) ไม่ทราบว่าจะมีโอกาศเข้าไปศึกษาได้ไห มครับ
โดยความตั้งใจส่วนตัวแล้ว ผมจะกำหนดเอาวันคล้ายวันเกิดในปีนี้เ ป็นวันที่จะเริ่มต้นเป็นคนดี รักษาศีล 5 อย่างไรช่วยตอบด้วยนะครับ ผมจะรออ่านครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๑๘
อ้างอิง วิษณุ:
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันเกิดของผม จึงอยากจะเข้ารับการอบรมเรื่องการนั่ งสมาธิที่ถูกต้อง แต่ผมมีเวลาน้อยเพียง 1 วันเท่านั้น(เฉพาะตอนกลางวัน) ไม่ทราบว่าจะมีโอกาศเข้าไปศึกษาได้ไห มครับ
โดยความตั้งใจส่วนตัวแล้ว ผมจะกำหนดเอาวันคล้ายวันเกิดในปีนี้เ ป็นวันที่จะเริ่มต้นเป็นคนดี รักษาศีล 5 อย่างไรช่วยตอบด้วยนะครับ ผมจะรออ่านครับ


ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีศรัทธ าต่อการปฏิบัติธรรมครับ
ถ้าว่างวันเดียว สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ครับ โดยแจ้งกับแม่ชีที่รับลงทะเบียนว่าขอ ปฏิบัติธรรม ๑ วัน และบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิด อยากเริ่มต้นปฏิบัติธรรม แม่ชีจะอำนวยความสะดวกให้ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๔-๐๔
การเข้าปฏิบัติธรรมช่วงวันจันทร์-พฤหัส ต้องลงทะเบียนก่อนหกโมงเย็นเหมือนกัน ใช่ไหมคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ศศิมา แสงสวัสดิกุล ๒๕๕๔-๐๖-๐๑
อยากปฏิบัติธรรมมานานแล้ว แต่หาโอกาสไม่ได้สักที เหลือวันอาทิตย์วันเดียว และยังต้องดูแลลูกอีก 2 คน อายุ 13 และ อายุ 7 ขวบค่ะ ค่ายพุทธบุตร รับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ค่ะ วันอาทิตย์วันเดียว จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดหรือเป ล่าค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๖-๐๓
ตอบคำถามคุณศศิมานะครับ

ค่ายพุทธบุตร รับเด็กอายุ ๑๐-๑๓ ปี ครับ เหตุผลคือ เด็กสามารถดูแลตัวเองได้ เพราะช่วงอายุ ๑๐-๑๓ ปี เด็กไม่ห่างกันจนเกินไป ตอนปีแรกๆ ที่จัดค่าย ทางวัดรับเด็กอายุ ๙-๑๔ ปี ปรากฎว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ บางคนตัวโต บางคนตัวเล็ก ครับ ยังไงวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี จะเปิดรับสมัคร แล้วติดต่อสอบถามเข้ามาอีกทีนะครับ

ส่วนเรื่องปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นการเข้าปฏิบัติธรรมหลังวันที่ ๙ ของเดือน (วันที่๑-๘ ของเดือน เป็นคอร์สครับ ต้องเข้า ๘ วัน ครบตามกำหนด) สามารถมาได้ทุกวันครับ จะอยู่กี่วันก็ได้ เช้า มา เย็นกลับ ก็ได้ครับ แต่เรืองของลูกๆ นะครับ ถ้าเราดูแลไม่ได้เด็กซน ไม่รบกวนผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่น ก็สามารถพามาได้ครับ แต่หากเด็กซน เสียงดัง จะเป็นการรบกวนคนอื่น ขอแนะนำให้เด็กอยู่บ้านครับ แล้วคุณศศิมาจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างไม ่ต้องมีความกังวล

ขออนุโมทนาบุญในความตั้งใจนะครับ
สาธุ ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๗-๒๑
อยากทราบว่าถ้าจะไปปฏิบัติธรรมช่วงวั นหยุด 3 วัน 12-14 สิงหาคม 2544 ควรไปตั้งแต่เย็นวันที่ 11 ก่อน 6 โมงเย็นหรือเปล่าคะ แล้วสามารถไปลงทะเบียนได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าใช่ไม๊คะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๙-๒๘
ถ้าต้องการบวชโดยมีเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จะอนุญาติให้บวชได้หรือไม่ครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๙-๒๘
สนุกมากเลยครับที่เข้าค่ายกันมา 3 วัน 2คืน
นี้เด็กไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติน่าครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๑๐-๑๒
อยู่ซะไกลเลยเรา ลำปางครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # * ๒๕๕๔-๑๑-๒๗
เป็นข้าราชการค่ะ มีวันหยุดแค่4-6 ธันวาคม2554 ถ้าไปบวชแค่3วันได้ไหม
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # เดกคลอง ๒๕๕๔-๑๒-๐๗
ต้องบวชวันที่9-11 ธค นี้จะได้มัยคะทางวันสะดวงรึป่าวคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # กะตังค์ ๒๕๕๕-๐๑-๑๑
รบกวนถามหน่อยค่ะ เคยไปปฏิบัติที่วัดมา 2 ครั้งแล้ว

แต่ทิ้งช่วงไปนานเลย กะว่าจะไปปฏิบัติอีกรอบในเดือนหน้านี ้ค่ะ

สอบถามเรื่องชุดปฏิบัติน่ะค่ะ เคยเห็นว่าทางวัดมีจำหน่าย

ปัจจุบันยังมีอยู่รึเปล่าคะ ไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยค่ะ

และพระอาจารย์จะทำพิธีสมาทานศีล 8 ให้รอบเช้า 9.30 น.

ใช่มั้ยคะ คืออยากไปปฏิบัติ สัก 3 วันค่ะ จะไปเช้าวันศุกร์

และกลับวันอาทิตย์ตอน 10.30 น. จะได้มั้ยคะ

รบกวนด้วยนะคะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # cef ๒๕๕๕-๐๑-๑๔
อ้างอิง กะตังค์:
รบกวนถามหน่อยค่ะ เคยไปปฏิบัติที่วัดมา 2 ครั้งแล้ว

แต่ทิ้งช่วงไปนานเลย กะว่าจะไปปฏิบัติอีกรอบในเดือนหน้านี ้ค่ะ

สอบถามเรื่องชุดปฏิบัติน่ะค่ะ เคยเห็นว่าทางวัดมีจำหน่าย

ปัจจุบันยังมีอยู่รึเปล่าคะ ไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยค่ะ

และพระอาจารย์จะทำพิธีสมาทานศีล 8 ให้รอบเช้า 9.30 น.

ใช่มั้ยคะ คืออยากไปปฏิบัติ สัก 3 วันค่ะ จะไปเช้าวันศุกร์

และกลับวันอาทิตย์ตอน 10.30 น. จะได้มั้ยคะ

รบกวนด้วยนะคะชุดเมื่อหลายวันก่อนผ่านไป ก็ยังเห็นมีจำหน่ายอยู่นะครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # สะสมเสบียง ๒๕๕๕-๑๐-๑๘
ผมตั้งใจจะไปปฏิบัติในวันที่ 1-8/11/12 นี้ชุดมีขายที่วัดหรือไม่คับและต้องไ ปลงทะเบียนกี่โมงคับ
ขอบคุณครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # สุวรรณษา ๒๕๕๕-๑๐-๓๐
อยากจะไปปฏิบัติธรรมในวันที่. 5-7 พ.ย นี้ไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงบ้างคะยัง ไม่เคยไปที่นี่เลยแล้วถ้าไม่มีชุดขาว ที่วัดมีให้เช่าหรือขายไหมคะ???
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ศีตกาล ๒๕๕๕-๑๑-๑๓
ผู้หญิงต้องสวมแต่ผ้าถุงเท่านั้นหรือ คะ ใส่กางเกงขาวได้หรือไม่
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # เพื่อนคนมีกรรม ๒๕๕๖-๐๑-๒๕
คนเป็นเอดส์ ไม่สามารถไป ปฎิบัติ ได้ใช่ไหมครับคนที่บ้านเป็นอยู่แล้วอ ยากปฎิบัติธรรม
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # น้อง ๒๕๕๖-๐๓-๑๔
อยากไปปฎิบัติธรรมบ้าง เพราะบ้านอยู่คลอง 8 ลำลูกกา
ปกติไปปฎิบัติที่สระบุรี ไปมา 3 ครั้งแล้วค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # พร ๒๕๕๖-๐๖-๐๔
ปฏิบัติในวันเสาร์ 1 คืน ออกบ่ายวันอาทิตย์ได้ไหมครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
-1 # ลุย ๒๕๕๖-๐๖-๐๕
ไปวันอาทิตย์วันเดียวได้ไหมครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้289
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2671
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้289
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว19301
mod_vvisit_counterเดือนนี้40861
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว67184
mod_vvisit_counterทั้งหมด979708

Your IP: 204.236.226.210
วันนี้ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช