1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิมพ์

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ประวัติพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

พระอาจารย์วีระนนท์ วีระนันโท
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ได้จาริกธุดงค์อยู่ในป่าและศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
จากครูบาอาจารย์สายพระปฏิบัติในป่า เป็นเวลา๑๑ ปี
วีดีโอประวัติพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท


   พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท นามเดิม วีระนนท์ ฉายา วีรนนฺโท อายุ ๔๗ พรรษา ๒๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ ที่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๖ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

   บรรพชา วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

   อุปสมบท วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล วัดธาตุ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พระอนุสาวนาจารย์ พระไชย อมโร วัดศรีอริยวงศ์ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 พระครูปลัดวีระนนท์ วีระนันโท
วันที่ ๒๖ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพ่อได้รับตราตั้งแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสอย่าง
เป็นทางการ จากพระราชปริยัติยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ที่วัดเขียนเขต

การศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านเมืองบัว (แก้วพิมลคุรุราษฎ์พัฒนา) ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จชั้น ม.ศ.๕ โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปทุมคงคา ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี งานด้านการปกครอง
- พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
- พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
- พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าสำนักสงฆ์วิมลธรรม
- พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
- พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระวิทยากรอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจำอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระหน่วยพัฒนาการทางจิต จิตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
- พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี
- พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๗ เลขประจำตัว ๘๐๗ จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี
- พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นวิทยากรศูนย์ ค.ร.ว. ประจำอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระวิทยากรชมรมพุทธรักษา องค์การปกป้องพระพุทธศาสนา
- พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๗ เป็นครูสอนจริยธรรมระดับประถมศึกษา ๔-๕-๖ โรงเรียนวัดธาตุ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๗ เป็นวิทยากรอบรมค่ายจริยธรรมแก่นักเรียนประจำ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กทม.
- พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นพระวิทยากร ในโครงการธนาคารสมอง ในพระราชินูปภัมถ์ของสมเด็จพระราชินี
- พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ เป็นพระวิทยากรอบรมครูต้นแบบ ในโครงการโรงเรียนสีขาว พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสสนาจารย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานประจำยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
- เป็นพระวิทยากรอบรมพระนวกะ ประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- เคยปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักมหาสี จ.ย่างกุ้ง กับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า เป็นเวลา ๘ เดือน
- ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมจาก พระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระครูปลัด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
- ปัจจุบันพำนักอยู่ ณ วัดป่าเจริญราช และเป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าเจริญราช มาตั้งแต่เริ่มต้น สมณศักดิ์ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ในฐานานุกรม พระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ที่บ้าน เลขที่ ๒๙ หมู่ ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

   อุปสมบท ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐาน อุปสมบทประมาณปี ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน (ปีพ.ศ ๒๕๕๑) ๒๖ พรรษา เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพา โกวิโท (หลวง ปู่พิมพา เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

   พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้จาริกธุดงค์อยู่ในป่าและศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายพระปฏิบัติในป่า เป็นเวลา๑๑ ปี ต่อมาได้รับนิมนต์จากพระครูไพบูลย์สมุทรสาร เจ้าอาวาสวัดศิลป์วิเศษศรัทธารามให้มาช่วยสอนกรรมฐานที่ วัดนี้ ซึ่งพระครูไพบูลยส์ มุทรสารเปน็ ลูกศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ขณะนั้นพระครูไพบูลย์สมุทรสารอายุ ได้ ๘๗ พรรษา และเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งที่ พระพิมลธรรม (สมเด็จพระพุฒาจารย์) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ให้ความ เคารพเป็นอย่างมากในข้อวัตรการปฏิบัติของท่าน และนอก จากนี้ท่านยังเป็น พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนั้นด้วย พระครูปลัดวีระนนท์ได้เป็นลูกศิษย์ของพระครู ไพบูลย์สมุทรสาร ในด้านการปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรม อย่างเคร่งครัด พระครูไพบูลย์สมุทรสารจึงพาไปฝากเป็นลูก ศิษย์ของพระสมเด็จพระพิมลธรรม และได้ศึกษาปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ วิธีกำหนดพองหนอ ยุบหนอ จากสมเด็จพระพิมลธรรม หลังจากนั้นได้ไปศึกษาการปฏิบัติธรรมกับพระมหา สีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย วิปัสสนาแห่งประเทศพม่าเป็นเวลา ๑ ปี (เดินธุดงค์ทั้งไปและ กลับ )โดยได้ศึกษาปฏิบัติที่ประเทศพม่า เมื่อกลับมาประเทศ ไทยก็เข้าศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระราชเวที (มหาโชติดก เถระ ) ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุฯ เป็นเวลา ๓ เดือน และในเวลา ต่อมาได้รับการแนะนำให้ช่วยเหลือในการสอนกรรมฐานใน สถานที่ต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้

ผลงานด้านสาธารณประโยชน์และด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- อดีตรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธาตุ อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- พระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุด สงครามในปี พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐
- พระวิทยากรอบรมค่ายพุทธบุตร
- พระวิทยากรในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
- พระวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำศูนย์ วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
- พระวิทยากรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำศูนย์ วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๐
- พระวิทยากรได้รับนิมนต์ให้ไปสอนที่ประเทศสเปน เป็นพระรูปแรกในประเทศไทยเป็นเวลา ๕ เดือน ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ
- พระสงฆ์ไทยรูปเดียวที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์แผ่ เมตตาและนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพโลกที่ ประเทศทิเบต ในครั้งนั้นมีพระสงฆ์เข้าร่วมเจริญ ภาวนาจากประเทศ ทิเบตจีน และที่อื่นๆ จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป โดยมีพระธิเบตระดับสูงคือระดับรินโบ เช (RinPoche)ที่ ๒ (รองจากองค์ดาไล ลามะ) จำนวน ๑๒ รูป ซึ่งเก่งทางญาณสมาธิ เข้าร่วมเจริญภาวนา ในครั้งนี้ เมื่อ ปี พ.ศ ๒๕๔๙ ฯลฯ ปัจจุบัน
- เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชธรรมาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- พระวิทยากรอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- พระวิทยากรอบรมโครงการปฏิบัติธรรมของ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ แก่นักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามที่ได้รับนิมนต์มา
- พระวิปัสสนาจารย์ให้แก่พุทธบริษัทที่มาปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานที่วัดตลอดทั้งปี

งานด้านหนังสือ
- คู่สร้างคู่สม @ The happy couple
- พยากรณ์นอสตรานามุส
- โลกลี้ลับในเมืองมนุษย์
- ธุดงค์ข้ามแดน
- วิปัสสนาชีวิต
- ธรรมทวนกระแส
- พุทธทำนาย ๑๖ ประการ @ 16 Buddha's Predictions
- อิสระแห่งจิต

 

 

__________________________________________


 

คอมเมนต์ 

 
+1 # ๒๕๕๓-๐๘-๑๖
อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยครับ
ถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมเยียนที่วัดนะคร ับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๓-๐๘-๑๖
อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยครับ
มีโอกาสจะไปเยี่ยมที่วัดครับ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
+1 # ๒๕๕๓-๑๐-๐๓
อ่านประวัติแล้ว ท่านพระอาจารย์เก่งมากน่ะค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ แต่ต้องระมัดระวังมารศาสนาด้วยนะค่ะ พระที่ดีเริ่มมีน้อยแล้วเพราะพ่ายแพ้ แก่กิเลส นั่นเอง
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๑-๐๔
สาะธุ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๒-๒๗
อาจารย์จำลูกศิษย์อดีตเณรน้อยวัดธาตุ ได้หรือปล่าครับ
ติดตามข่าวพระอาจารย์ตลอด
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๓-๑๗
กราบอนุโมทนา พระอาจารย์ด้วยความเคารพ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๖-๒๓
กราบอนุโมนา พระอาจารย์ด้วยเคารพค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # ๒๕๕๔-๐๗-๐๙
สาธุ
อ่านจบด้วยความศรัทธา
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # นิวานา ๒๕๕๕-๐๑-๐๑
กราบพระอาจารย์
ขออนุโมทนา สาธุค่ะ
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # อัมพร ศิริรัตนประภา ๒๕๕๖-๐๕-๑๑
เป็นวัดที่ดีมาก บรรยายกาศดีมากเหมาะกับการนั่งสมาธิจ ริงๆ ไม่ผิดหวังเลยที่หาวัดนี้จนเจอ ตอนแรกเหมือนกับมีการบังคับให้พาลูกม าบวชเณรที่วัดป่าเจริญราชฯ แห่งนี้ ตามความกรุณาท่านผอ.รร.
ตอนแรกมีความโกรธอยู่ในใจว่าทำไม ให้มาไกลขนาดนี้เพราะตัวเราอยู่หน้าร ามฯ แต่พอมาถึงวัดแล้ว ความโกรธเริ่มจางหายไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เลี้ยวรถเข้ามา พอได้นั่งรอท่านเจ้าอาวาส สักพักและได้สนทนากับพระบ้าง แม่ชีบ้าง จนกระทั่งแม่ครัว ทุกท่านมีจิตใจที่ดี ยิ้มแย้ม ต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่เป็นมิตรอย่าง มาก ทำให้ตัวเราเอง อยากจะถือศีลอยู่ที่นี้แทนลูกเพราะชอ บในความสงบของที่นี่
แต่ด้วยบุญยังไม่ถึง ยังมีภาระลูกเล็กอยู่ ก้อคงได้แค่ร่วมทำบุญไปก่อน แต่เรา อยากจะให้ ทุกท่านที่มีจิตศรัทราในพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาฝึกสมาธิ กรรมฐาน ณ. ที่วัดแห่งนี้ ถ้าคิดแบบเราในทางโลก ไม่ใช่ประโยชน์ของใคร แต่เป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าท่านมาฝึกด้วยตัวเองก้อจะส่งผลให้ ท่าน นำกลับมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประวัน บริหารงานอย่างมีสติและเหตุผลมากขึ้น
ถ้าให้พนักงาน นักเรียน มาฝึกเป็นหมู่คณะ ก้อน่าจะส่งผลให้สังคมดีขึ้น การทำงานหรือทำหน้าที่ทุกอย่างด้วย การมีสติ ย่อมส่งผลให้ผลงานที่ออกมานั้น มีคุณภาพ
แต่ก้อนั่นแหล่ะนะ ต้องมีความตั้งใจที่ดี จะฝึกน้อยหรือมาก ยังไงก้อยังได้ไปบ้าง มากน้อยอยู่ที่ตนเอง ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # อัมพร ศิริรัตนประภา ๒๕๕๖-๐๕-๑๑
ข้าพเจ้าได้พบท่านพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท แล้ว (องค์จริง) ท่านมีใบหน้าที่สงบนิ่ง แววตามีเมฆตา ใบหน้าเหมือนกับยิ้มตลอดแต่ไม่ได้ยิ้ มนะ ท่าทางดูนิ่งๆเย็นๆ อ่อนโยนแต่ดูมีพลัง ถ้าภาษาทางโลกเราเรียกว่า สง่างามมาก สมกับสถานะ แต่ในภาษาพระ เรียกไม่เป็น ว่าอะไร....

แต่ท่านคงมีบุญบารมีมากมายจริง มาวัดที่ท่านสร้างกันซิ...ทำได้อย่างไง
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

การส่งความคิดเห็นของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์เป็นดุลพินิจของทีมงานนะครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, เพิ่ม, หรือลบความคิดเห็นของคุณเหล่านี้และบางส่วนของข้อตกลงการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยขออนุญาตไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านใดอยากแก้ไขคอมเม้นท์ตัวเองต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะแก้ไขปรับแต่งได้

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


เมนูหลัก

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/veeranon/domains/veeranon.com/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกใหม่
*ลืม รหัสผ่าน หรือ ชื่อผู้ใช้

ตัวนับสถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1630
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1265
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7488
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6185
mod_vvisit_counterเดือนนี้7488
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34452
mod_vvisit_counterทั้งหมด1165296

Your IP: 207.241.237.101
วันนี้ ๐๗ ธ.ค. ๒๕๕๖

Bookmark


ธรรมะบรรยาย วีดีโอธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมรูปภาพ
 
คิดดี พูดดี ทำดี ชีวีมีแต่สุข ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกๆท่าน
Youtube วัดป่าเจริญราช
Facebook วัดป่าเจริญราช